Korekta, słowo ma wiele znaczeń. Najczęściej to poprawianie błędów w tekście przeznaczonym do opublikowania. Natomiast czasownik „korygować” oznacza poprawianie błędów. Zatem, skoro błędem słownik jezyka polskiego nazywa zachowanie lub postępowanie, które przyniosło niepożądane skutki, a błąd rzeczowy to pomyłka w wypowiedzi mówionej lub pisanej, dotycząca treści; z tego powodu należy zapytać, czym faktycznie jest korekta. Jak też postawić pytanie na czym polega praca korektora, gdy  błędem w sztuce są wszelkie zaniedbania, które wynikły podczas wykonywania jakiejś czynności, w wyniku niedbalstwa lub ignorancji danej osoby. Tak więc korektor wskazuje i usuwa niedoskonałości będące skutkiem najczęściej braku profesjonalizmu.l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ll zadowolenie satysfakcja

Czy można cokolwiek naprawić i/lub poprawić, czyli usunąć błąd i/lub wprowadzić zmiany w teksie, który jest dobry a nawet bardzo dobry. Okazuje się, że można – biorąc pod uwagę odbiorców treści. Innymi słowy dokonując segmentacji, czyli podziału jakiejś całości złożonej z wielu elementów na mniejsze części, służący osiągnięciu określonych celów. Segmentacja to proces dzielenia potencjalnych adresatów przekazywanych informacji na różne grupy i segmenty na podstawie określonych cech.Segmentacja demograficzna jest najbardziej podstawową i najczęściej stosowaną formą; odnosi się do podziału na podstawie obserwowalnych różnic. Są nimi wartości zmienne, zależne między innymi od płci, wieku, wykształcenia, zainteresowań. To są podstawowe kryteria podziału grupy na podgrupy.  Klasyfikacji bardzo potrzebnej, wręcz niezbędnej dla uzyskania klarowności (przejrzystości) informacji.

+

Klarowność informacji może być uzyskana poprzez prezentowanie informacji w sposób przystępny dla odbiorcy, np. przez zastosowanie prostych wyrażeń. Jest to eksplikacja. Uproszczenie treści, wyjaśnianie znaczenia czegoś (wytłumaczenie) przy użyciu pojęć prostszych, przez co bardziej zrozumiałych. Przeto można poprawiać treść, która jest bardzo dobra, lecz niedostosowana do potencjału intelektualnego, jak i zdolności poznawczych czytelników tych publikacji.